बसो मोरे नैनन में

बसो मोरे नैनन में

बसो मोरे नैनन में नंदलला,
मोर मुकुट मकर आकृति कुंडल
अरुण सीहत सोहे भाल
मोर मुकुट मकर आकृति कुंडल
अरुण सीहत सोहे भाल
मोर मुकुट मकर आकृति कुंडल
मोर मुकुट मकर आकृति कुंडल
मोर मुकुट मकर आकृति कुंडल
अरुण सीहत सोहे भाल

आधार सुधारक मुरली रजत
और बजानती माला
बसो मोरे नैनन में नंदलला
रुदार घंतिका घटीं शोभित
नुपूर सबात रसाई
मीयर्रा परभु संतान सुख डाई
मीयर्रा परभु संतान सुख डाई
भाड़ वाच गोपाल गोपाल गोपाल.

बसो मोरे नैनन में
नंदलला नैन में
मोर मुकुट मकर आकृति कुंडल
अरुण सीहत सोहे भाल
मोर मुकुट मकर आकृति कुंडल
अरुण सीहत सोहे भाल
मोर मुकुट मकर आकृति कुंडल
मोर मुकुट मकर आकृति कुंडल
मोर मुकुट मकर आकृति कुंडल
अरुण सीहत सोहे भाल

You Can Also Read them

बसो मोरे नैनन में

You must Read

Coming Festival/Event

Today Date (Aaj Ki Tithi)

Latest Articles


You Can Also Visit

X