Ganga Mata Chalisa

|| Doha ||

Jai jai jai jag pavani, jayati devasari Ganga,
Jai Shiv jata nivasini, anupam tung taranga

|| Chaupai ||

Jai jai janani harana aghkhani, anand karani Ganga Maharani
Jai Bhagirath surasuri mata, kalimal mul dalani nikhyata

Jai Jai jahanu suta agh hanani, Bhishma ki mata jaga janani
Dhaval kamal dal mam tanu saje, lakhi shat sharad chandra chhavi lajai

Vahan makar vimal shuchi sohain, amiya kalash kar lakhi man mohain
Jadita ratna kanchan abhushan, hiya mani har, haranitam dushan

Jag pavani traya tap nasavani, taral tarang tunga mana bhavani
Jo Ganapati ati pujya pradhana, ihun te pratham Ganga asnana

Brahma kamandal vasini devi, Shri Prabhu pad pankaj sukh sevi
Sathi sahastra Sagar sut taryo, Ganga sagar tirth dharyo

Agam tarang uthyo man bhavan, lakhi tirth Haridvar suhavan
Tirth raj prayag Akshaiveta, dharyo matu puni kashi karvat

Dhani dhani surasari svarga ki sidhi, tarani amita pitu pad pirhi
Bhagirathi tap kiyo upara, diyo Brahma tava surasari dhara

Jaba jag jagani chalyo haharai, Shambhu jata mahon rahyo samai
Barsha paryant Ganga Maharani, rahin shambhu ke jata bhulani

Puni Bhagirathi shambhuhin dhyayo, taba ika band jata se payo
Tate matu bhain traya dhara, mrityu lok, nabha, aru patara

Gain patal Prabhavati, nama, Mandakini gai gagan lelama
Mrityu lok jahnavi suhavani, kalimal harani agam jag pa vani

Dhani maiya tab mahima bhari, dharma dhuri kali kalush kuthari
Matu Prabhavati Dhani Mandakini, dhani sur sarith sakal bhainasini

Pan karat nirmal Ganga jal, pavat man ichchhit anant phal
Purva janma punya jaba jagat, tabahin dhyan Ganga mahan lagat

Jai pagu sursari hetu uthavahi, tai jagi ashva megha phal pavahi
Maha patit jin kahu na tare, tin tare ik nam tihare

Shat yojanahun se jo dhyavahin, nishchai vishnu lok pad pavahin
Nam bhajat aganit agh na shai, vimal gyan bal budhi prakashai

Jimi dhan mula dharma aru dana, dharma mula Ganga jal pana
Taba gun gunan karat dukh bhajat, griha griha smapati sumati virajat

Gangahi nem sahit nit dhyavat, duraj nahun sajjan pad pavat
Buddihin vidhya bal pavai, rogi rog mukta hvai javai

Ganga Ganga jo nara kahahin, bhukha nanga kabhuhuh na rahahi
Niksat hi mukh Ganga mahi, shravana dabi Yama chalahin parai

Mahan aghin adhman kahan tare, bhae narka ke bande kivaren
Jo nar japai Ganga shat nama, sakal siddhi puran hvai kama

Sab sukh bhog param pad pavahir, avagaman rahit hvai javahin
Dhani maiya surasari sukhdaini, dhani dhani tirath raj Tniveni

Kakara gram rishi Durvasa, Sundardas Gang kar dasa
Jo yah padhe Ganga chalisa, milai bhakti aviral vagisa

|| Doha ||

Nit nay sukh sampati Iahain, dharen ganga ka dhyan
Anta samai sur pur basai, saadar baithi viman
Samvat bhuj nabhdishi,ram janam din chaitra
Puran Chalisa kiya, Hari bhaktan hit naitra.
Upcoming Festivals & Vrat 2024The Divine NewsHumble request: Write your valuable suggestions in the comment box below to make the website better and share this informative treasure with your friends. If there is any error / correction, you can also contact me through e-mail by clicking here. Thank you.

EN हिं