Shri Surya Deva Chalisa

Kanaka Badana Kundala Makara, Mukta Mala Anga|
Padmasana Sthita Dhyaie, Shankha Chakra Ke Sanga|

 

Chaupai
Jai Savita Jai Jayati Divakara!| Sahasranshu! Saptashva Timirahara||
Bhanu! Patanga! Marichi! Bhaskara!| Savita Hansa! Sunura Vibhakara|| 1 ||

Vivaswana! Aditya! Vikartana| Martanda Harirupa Virochana||
Ambaramani! Khaga! Ravi Kahalate| Veda Hiranyagarbha Kaha Gate|| 2 ||

Sahasranshu Pradyotana, Kahikahi| Munigana Hota Prasanna Modalahi||
Aruna Sadrisha Sarathi Manohara| Hankata Haya Sata Chadi Ratha Para|| 3 ||

Mandala Ki Mahima Ati Nyari| Teja Rupa Keri Balihari||
Uchchaihshrava Sadrisha Haya Jote| Dekhi Purandara Lajjita Hote|| 4 ||

Mitra Marichi Bhanu Aruna Bhaskara| Savita Surya Arka Khaga Kalikara||
Pusha Ravi Aditya Nama Lai| Hiranyagarbhaya Namah Kahikai|| 5 ||

Dwadasa Nama Prema So Gavain| Mastaka Baraha Bara Navavain||
Chara Padaratha Jana So Pavai| Dukha Daridra Agha Punja Nasavai|| 6 ||

Namaskara Ko Chamatkara Yaha| Vidhi Harihara Ko Kripasara Yaha||
Sevai Bhanu Tumahin Mana Lai| Ashtasiddhi Navanidhi Tehin Pai|| 7 ||

Baraha Nama Uchcharana Karate| Sahasa Janama Ke Pataka Tarate||
Upakhyana Jo Karate Tavajana| Ripu So Jamalahate Sotehi Chhana|| 8 ||

Dhana Suta Juta Parivara Badhatu Hai| Prabala Moha Ko Phanda Katatu Hai||
Arka Shisha Ko Raksha Karate| Ravi Lalata Para Nitya Biharate|| 9 ||

Surya Netra Para Nitya Virajata| Karna Desa Para Dinakara Chhajata||
Bhanu Nasika Vasakarahunita| Bhaskara Karata Sada Mukhako Hita|| 10 ||

Ontha Rahai Parjanya Hamare| Rasana Bicha Tikshna Basa Pyare||
Kantha Suvarna Reta Ki Shobha| Tigma Tejasah Kandhe Lobha|| 11||

Pusham Bahu Mitra Pithahin Para| Tvashta Varuna Rahata Su-Ushnakara||
Yugala Hatha Para Raksha Karana| Bhanumana Urasarma Su-Udarachana|| 12 ||

Basata Nabhi Aditya Manohara| Katimanha, Rahata Mana Mudabhara||
Jangha Gopati Savita Basa| Gupta Divakara Karata Hulasa|| 13 ||

Vivaswana Pada Ki Rakhavari| Bahara Basate Nita Tam Hari||
Sahasranshu Sarvanga Samharai| Raksha Kavacha Vichitra Vichare|| 14 ||

Asa Jojana Apane Mana Mahi| Bhaya Jagabicha Karahun Tehi Nahi||
Dadru Kushtha Tehi Kabahu Na Vyapai| Jojana Yako Mana Manha Japai|| 15 ||

Andhakara Jaga Ka Jo Harata| Nava Prakasha Se Ananda Bharata||
Graha Gana Grasi Na Mitavata Jahi| Koti Bara Main Pranavaun Tahi|| 16 ||

Manda Sadrisha Suta Jaga Me Jake| Dharmaraja Sam Adbhuta Banke||
Dhanya-Dhanya Tuma Dinamani Deva| Kiya Karata Suramuni Nara Seva|| 17 ||

Bhakti Bhavayuta Purna Niyam So| Dura Hatataso Bhavake Bhrama So||
Parama Dhanya So Nara Tanadhari| Hain Prasanna Jehi Para Tama Hari|| 18 ||

Aruna Magha Mahan Surya Phalguna| Madhu Vedanga Nama Ravi Udayana||
Bhanu Udaya Baisakha Ginavai| Jyeshtha Indra Ashadha Ravi Gavai|| 19 ||

Yama Bhado Ashwin Himareta| Katika Hota Divakara Neta||
Agahana Bhinna Vishnu Hain Pusahin| Purusha Nama Ravi Hain Malamasahin|| 20 ||

Doha
Bhanu Chalisa Prema Yuta, Gavahin Je Nar Nitya||
Sukha Sampatti Lahi Bibidha, Honhi Sada Kritakritya||
Upcoming Festivals & Vrat 2024The Divine NewsHumble request: Write your valuable suggestions in the comment box below to make the website better and share this informative treasure with your friends. If there is any error / correction, you can also contact me through e-mail by clicking here. Thank you.

EN हिं