Purushottam Dev Ki Aarti

Jai Purushottam Deva, Swami Jai Purushottam Deva।
Mahima Amit Tumhari, Sur-Muni Kare Seva॥
Jai Purushottam Deva॥

Sab Maaso Me Uttam, Tumako Batlaya।
Kripa Hui Jab Hari Ki, Krishna Roop Paya॥
Jai Purushottam Deva॥

Puja Tumako Jisane Sarva Sukkha Dina।
Nirmal Karke Kaya, Paap Chhar Kina॥
Jai Purushottam Deva॥

Medhavi Muni Kanya, Mahima Jab Jaani।
Dropadi Naam Sati Se, Jag Ne Sanmani॥
Jai Purushottam Deva॥

Vipra Sudev Seva Kar, Mrit Sut Puni Paya।
Dham Hari Ka Paya, Yash Jag Me Chhaya॥
Jai Purushottam Deva॥

Nrip Dridadhanva Par Jab, Tumane Kripa Kari।
Vratvidhi Niyam Aur Puja, Kini Bhakti Bhari॥
Jai Purushottam Deva॥

Shudra Manigriva Paapi, Deepdan Kiya।
Nirmal Buddhi Tum Karke, Hari Dham Diya॥
Jai Purushottam Deva॥

Purushottam Vrat-Puja Hit Chit Se Karte।
Prabhudas Bhav Nad Se Sahajhi Ve Tarte॥
Jai Purushottam Deva॥


Upcoming Festivals & Vrat 2024The Divine NewsHumble request: Write your valuable suggestions in the comment box below to make the website better and share this informative treasure with your friends. If there is any error / correction, you can also contact me through e-mail by clicking here. Thank you.

EN हिं