Shri Bajrang Baan

॥Doha॥

Nishchaya Prema Pratiti Te,
Binaya Karai Sanamana।
Tehi Ke Karaja Sakala Shubha,
Siddha Karai Hanuman॥

॥Chaupai॥

Jaya Hanumanta Santa Hitakari।
Suni Lijai Prabhu Araja Hamari॥

Jan Ke Kaja Vilamba Na Kijai।
Atura Dauri Maha Sukha Dijai॥

Jaise Kudi Sindhu Wahi Para। Surasa Badana Paithi Bistara॥
Age Jaya Lankini Roka। Marehu Lata Gai Sura Loka॥

Jaya Vibhishana Ko Sukha Dinha। Sita Nirakhi Parama Pada Linha॥
Baga Ujari Sindhu Maham Bora। Ati Atura Yama Katara Tora॥

Akshaya Kumara Mari Sanhara। Luma Lapeti Lanka Ko Jara॥
Laha Samana Lanka Jari Gai। Jaya Jaya Dhuni Sura Pura Maham Bhai॥

Aba Vilamba Kehi Karana Swami। Kripa Karahun Ura Antaryami॥
Jaya Jaya Lakshmana Prana Ke Data। Atura Hoi Dukha Karahun Nipata॥

Jai Giridhara Jai Jai Sukha Sagara। Sura Samuha Samaratha Bhatanagara॥
Om Hanu Hanu Hanu Hanu Hanumanta Hathile। Bairihin Maru Bajra Ki Kile॥

Gada Bajra Lai Bairihin Maro। Maharaja Prabhu Dasa Ubaro॥
Omkara Hunkara Mahaprabhu Dhavo। Bajra Gada Hanu Vilamba Na Lavo॥

Om Hrim Hrim Hrim Hanumanta Kapisa। Om Hum Hum Hum Hanu Ari Ura Shisha॥
Satya Hou Hari Shapatha Payake। Ramaduta Dharu Maru Dhaya Ke॥

Jaya Jaya Jaya Hanumanta Agadha। Dukha Pavata Jana Kehi Aparadha॥
Puja Japa Tapa Nema Achara। Nahin Janata Kachhu Dasa Tumhara॥

Vana Upavana Maga Giri Griha Mahin। Tumare Bala Hama Darapata Nahin॥
Paya Paraun Kara Jori Manavon। Yaha Avasara Aba Kehi Goharavon॥

Jaya Anjani Kumara Balavanta। Shankara Suvana Dhira Hanumanta॥
Badana Karala Kala Kula Ghalaka। Rama Sahaya Sada Pratipalaka॥

Bhuta Preta Pishacha Nishachara। Agni Baitala Kala Marimara॥
Inhen Maru Tohi Shapatha Rama Ki। Rakhu Natha Marajada Nama Ki॥

Janakasuta Hari Dasa Kahavo। Taki Shapatha Vilamba Na Lavo॥
Jai Jai Jai Dhuni Hota Akasha। Sumirata Hota Dusaha Dukha Nasha॥

Charana Sharana Kari Jori Manavon। Yahi Avasara Aba Kehi Goharavon॥
Uthu Uthu Chalu Tohin Rama Duhai। Panya Paraun Kara Jori Manai॥

Om Chan Chan Chan Chan Chapala Chalanta। Om Hanu Hanu Hanu Hanu Hanumanta॥
Om Han Han Hanka Deta Kapi Chanchala। Om San San Sahama Parane Khala Dala॥

Apane Jana Ko Turata Ubaro। Sumirata Hoya Ananda Hamaro॥
Yahi Bajrang Baan Jehi Maro। Tahi Kaho Phira Kauna Ubaro॥

Patha Karai Bajrang Baan Ki। Hanumata Raksha Karai Prana Ki॥
Yaha Bajrang Baan Jo Japai। Tehi Te Bhuta Preta Saba Kampe॥

Dhupa Deya Aru Japai Hamesha। Take Tana Nahin Rahe Kalesha॥

॥Doha॥

Prema Pratitin Kapi Bhajai, Sada Dharai Ura Dhyana।
Tehi Ke Karaja Sakala Shubha, Siddha Karai Hanuman॥


Hanuman Related Aritcles in Chalisa
Upcoming Festivals & Vrat 2024The Divine NewsHumble request: Write your valuable suggestions in the comment box below to make the website better and share this informative treasure with your friends. If there is any error / correction, you can also contact me through e-mail by clicking here. Thank you.

EN हिं