Shri Shiva Dhyanam

Shri Shiva Dhyanam

Om Dhyaye Nityam Mahesham rajatagirinibham charuchandraavatamsam.
Ratnakalpo jwaalaangam parasu mriga vara bheetihastam prasannam ||

Padmaasinam samantat stutamamaraganai vyaghrakrittim vaasanam.
Vishwaadyam vishwabeejam nikhilabhayaharam panchavakram trinetr||


Upcoming Festivals & Vrat 2021The Divine NewsYou Can Also Visit


ENहिं