Shri Shiva Dhyanam

Om Dhyaye Nityam Mahesham rajatagirinibham charuchandraavatamsam.
Ratnakalpo jwaalaangam parasu mriga vara bheetihastam prasannam ||

Padmaasinam samantat stutamamaraganai vyaghrakrittim vaasanam.
Vishwaadyam vishwabeejam nikhilabhayaharam panchavakram trinetr||

Read in Hindi...

About the Shri Shiva Dhyanam

You Must See Mantra - Devotional Materials