Shri Shitala Mata Ki Aarti

Jai Shitala Mata, Maiya Jai Shitala Mata।
Adi Jyoti Maharani Saba Phala Ki Data॥
Om Jai Shitala Mata...

Ratana Simhasana Shobhita, Shweta Chhatra Bhata।
Riddhi-Siddhi Chanwara Dolaven, Jagamaga Chhavi Chhata॥
Om Jai Shitala Mata...

Vishnu Sevata Thadhen, Seven Shiva Dhata।
Veda Purana Varanata Para Nahin Pata॥
Om Jai Shitala Mata..

Indra Mridanga Bajawata Chandra Vina Hatha।
Suraja Tala Bajavai Narada Muni Gata॥
Om Jai Shitala Mata...

Ghanta Shankha Shahanai Bajai Mana Bhata।
Karai Bhakta Jana Aarti Lakhi Lakhi Harshata॥
Om Jai Shitala Mata...

Brahma Rupa Varadani Tuhi Tina Kala Gyata।
Bkaktana Ko Sukha Deti Matu Pita Bhrata॥
Om Jai Shitala Mata...

Jo Jana Dhyana Lagave Prema Shakti Pata।
Sakala Manoratha Pave Bhavanidhi Tara Jata॥
Om Jai Shitala Mata...

Rogon Se Jo Pidita Koi Sharana Teri Ata।
Kodhi Pave Nirmala Kaya Andha Netra Pata॥
Om Jai Shitala Mata...

Banjha Putra Ko Pave Daridra Kata Jata।
Tako Bhajai Jo Nahin Sira Dhuni Pachhatata॥
Om Jai Shitala Mata...

Shitala Karati Jana Ki Tu Hi Hai Jaga Trata।
Utpatti Bala Binashana Tu Saba Ki Mata॥
Om Jai Shitala Mata...

Dasa Narayana Kara Jori Mata।
Bhakti Apani Dijai Aura Na Kuchha Mata॥
Om Jai Shitala Mata...

Upcoming Festivals & Vrat 2024The Divine NewsHumble request: Write your valuable suggestions in the comment box below to make the website better and share this informative treasure with your friends. If there is any error / correction, you can also contact me through e-mail by clicking here. Thank you.

EN हिं