Sri Krishna Jayanti Nirnayah

Sri Gurubhyo Namah Hari.
Srimadanandtirtha Bhagavatpadacharya composed: Sri Krishna Jayanti Nirnayah:

Rohinya midnight tu yada krishnashtami bhavet।
jayanti name sa prokta sarvapaappranasani (no.) ॥1॥

Yasyan jato harih sakshanni shete Bhagwanjah।
Tasmattaddinmattyartha punyaam papaharam shubhparam ॥2॥

Tasmatsarvairuposhya sa jayanti naam sa (vai) sadha।
dwijatibhirbhed adjective tadbhaktaischa especially ॥3॥

Yo bhukte taddine moha (lobha) ta puyashonitmatti sah।
Tasmadupavasennitya (virtue) taddine (no) homage: ॥4॥

Kritva shaucham yatha nyayam snan kuryadatandritah।
Prabhat kale kurveet yugaytyadimantrah ॥5॥

Nityahnikam prakurveet Bhagavantmanusmaran।
midday black cha puman evening kale tattandritah ॥6॥

Sneet Purvamantrena Vasudevmanusmaran।
Tatah pujam prakurveta vidhivatsusamhitah ॥7॥

Yanayeti Cha Mantrena Shraddhabhaktiyutah Puman।
Krishnam c Balabhadram c Vasudevam c Devakim. ॥8॥

Nandagopam Yashodancha Subhadra Tatra Pujayet।
(Arghyam dattva sambhayarbhyudhete sashimandale).
Jatah Kansavdhartay Bhubharottharnay Ch. ॥9॥

Kauravanam Vinashay Daityanam Nidayanay Ch।
Pandavanam Hitarthaya Dharma Sansthanaya Ch. ॥10॥

Grihanarghyam maya dattam devakya sahito harih।
Arghyam datvasambhyarchyabhyudite sashimandale. ॥11॥

Ksirodarnavasambhuta Atrinetra Samudbhavah।
With Grihanarghyam Maya Duttam Rohinya: Shashim ॥12॥

Dattavarghyam Manunanen Upasthya Vidhu Budha।
Shashine Chandradevaya Somdevaya Chhendwe. ॥13॥

Mrigne shi (si)t bimbay lokadipay dipine।
(Rohinisaktchittaya Kanyadanpradine)
Sheetdiditibimbaya tarakapataye namah ॥14॥

Upasamhritya tatsarvam brahmachari jitendriyah।
Vishvayeti cha mantra tah swap samacharet ॥15॥

Tato nityanhi ka kritva shaktito diyata dhanam।
Sarvayeti cha mantra tah paranamacharet।
Dharmayeti taha sastho muchyte sarvakilbishaiah. ॥16॥

॥ Iti Srimadanandatirtha Bhagavatpadacharya Virchitam॥

॥ Jayanti Nirnayah Sampoornam Om ॥
Upcoming Festivals & Vrat 2024The Divine NewsHumble request: Write your valuable suggestions in the comment box below to make the website better and share this informative treasure with your friends. If there is any error / correction, you can also contact me through e-mail by clicking here. Thank you.

EN हिं