Bhagavad Gita Chapter 1, Shlok 34

Bhagavad Gita Chapter 1, Shlok 34

āchāryāḥ pitaraḥ putrās tathaiva cha pitāmahāḥ
mātulāḥ śhvaśhurāḥ pautrāḥ śhyālāḥ sambandhinas tathā

Teachers, fathers, sons, grandfathers, maternal uncles, grandsons, fathers-in-law, grand-nephews, brothers-in-law, and other kinsmen are present here, staking their lives and riches. 

Word by Word Meaning:

āchāryāḥ - teachers
pitaraḥ - fathers
putrāḥ - sons
tathā - as well
eva - indeed
cha - also
pitāmahāḥ - grandfathers
mātulāḥ - maternal uncles
śhvaśhurāḥ - fathers-in-law
pautrāḥ - grandsons
śhyālāḥ - brothers-in-law
sambandhinaḥ - kinsmen

आप हिंदी में पढ़ सकते हैं...

You Can Also Read them

You must Read

Coming Festival/Event

Today Date (Aaj Ki Tithi)

Latest Articles


You Can Also Visit

X