Bhagavad Gita Chapter 1, Shlok 26

Bhagavad Gita Chapter 1, Shlok 26

tatrāpaśhyat sthitān pārthaḥ pitṝīn atha pitāmahān
āchāryān mātulān bhrātṝīn putrān pautrān sakhīṁs tathā
śhvaśhurān suhṛidaśh chaiva senayor ubhayor api

There, Arjun could see stationed in both armies, his fathers, grandfathers, teachers, maternal uncles, brothers, cousins, sons, nephews, grand-nephews, friends, fathers-in-law, and well-wishers.

Word by Word Meaning:

tatra - there
apaśhyat - saw
sthitān - stationed
pārthaḥ - Arjun
pitṝīn - fathers
atha - thereafter
pitāmahān - grandfathers
āchāryān - teachers
mātulān - maternal uncles
bhrātṝīn - brothers
putrān - sons
pautrān - grandsons
sakhīn - friends
tathā - also
śhvaśhurān - fathers-in-law
suhṛidaḥ - well-wishers
cha - and
eva - indeed
senayoḥ - armies
ubhayoḥ - in both armies
api - also

 

 

आप हिंदी में पढ़ सकते हैं...

You Can Also Read them

You must Read

Coming Festival/Event

Today Date (Aaj Ki Tithi)

Latest Articles


You Can Also Visit

X